FASTSERVER.HR

Uvjeti korištenja

Koristite naše usluge odgovorno

Odredbe i uvjeti korištenja

Pritiskom na tipku Potvrda narudžbe u obrascu Narudžbe, Plaćanjem ponude ili računa kao Klijent sklapa on-line ugovor između Info-Impero d.o.o. i krajnjeg korisnika usluge, a sve sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015, 14/2019), uz to potvrđujete da ste suglasni poštovati Uvjete i odredbe ovog Ugovora, uz isključenje svih drugih uvjeta. Molimo pažljivo pročitajte ovaj Ugovor prije upotrebe Fastserver.hr platforme te budite sigurni da razumijete sve odredbe istoga.

Tvrtka Info-Impero d.o.o. Osnovana je i registrirana u Republici Hrvatskoj, pod poreznim brojem HR59125377038, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Slavonska avenija 26/1, Zagreb, Hrvatska (Isporučitelj). Tvrtka INFO-IMPERO d.o.o. Obvezuje se pružati usluge opisane u Narudžbi te je naknada za usluge navedena u istoj.

Opći uvjeti
1. Početno razdoblje trajanja usluga iz ovog Ugovora teče od dana kada Klijent prihvati uvjete Ugovora pritiskom na tipku Potvrda narudžbe, tj. Datuma kada Klijent potvrdi prvu narudžbu usluga koje pruža Isporučitelj (Datum stupanja na snagu). Trajanje pružanja usluga sklapa se na neodređeno vremensko razdoblje, osim ako isto nije prekinuto u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

2. Isporučitelj se obvezuje pružati usluge opisane u Narudžbi te je naknada za usluge navedena u istoj.

3. Klijent se obvezuje platiti Isporučitelju ugovorenu cijenu i pružiti mu potrebnu pomoć. Klijent izjavljuje i jamči Isporučitelju da su informacije koje je osigurao točne te će mu iste pružati u svrhu točne i precizne uspostave usluga i njihovog održavanja. Ukoliko se radi o Klijentu kao pojedincu, Klijent izjavljuje i jamči Isporučitelju da je fizička osoba starija od 18 godina.

4. Specifikacija usluga definirana u ovom Ugovoru opisana je na Internet stranicama te ista opisuje određenu uslugu koju je Klijent naručio temeljem opisa, a kako stoji na Datum stupanja na snagu. Isporučitelj može izmijeniti proizvode i usluge s vremena na vrijeme. Ukoliko postoje promjene u opisu usluga nakon Datuma stupanja na snagu, Isporučitelj nije obavezan izmijeniti usluge kako bi u uslugama odražavao takve promjene.

5. Klijent potvrđuje da sva prava intelektualnog vlasništva za usluge i sve izmjene pripadaju te da će pripadati Isporučitelju. Klijent nema prava u usluzi ili na istu, osim prava za korištenje usluge u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

6. Isporučitelj zadržava pravo na promjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Isporučitelj će unaprijed obavijestiti Klijenta o takvim promjenama, u mjeri u kojoj je isto moguće. Ako navedene promjene znatno utječu na mogućnost korištenja usluga od strane Klijenta, isti može raskinuti ovaj Ugovor u roku od 14 dana od takve promjene. U protivnom, nastavak upotreba usluga od strane Klijenta smatra se pristankom Klijenta na takve promjene.

7. U slučaju spora ili dvosmislenosti između bilo koje odredbe sadržane u ovom Ugovora i bilo koje odredbe sadržane na Internet stranici Isporučitelja, primarno se primjenjuje odredba koja je sadržana u ovom Ugovoru.

8. Pitanja o uvjetima ovog Ugovora moguće je postaviti na adresi e-pošte: [email protected], ili na broj telefona: +385 (0) 44 495 789.

Plaćanje
1. Isporučitelj može zahtijevati plaćanje prije početka pružanja usluge.

2. Klijent je u potpunosti odgovoran za točnost i potpunost svih podataka (kao što su izmjene adrese za slanje obračuna ili pošte, datum isteka kreditne kartice) te za blagovremeno obavještavanje o promjenama istih. Isporučitelj nije odgovoran za bilo kakav nesporazum koji može proizići iz neispunjavanja obveza o obavještavanju o navedenim promjenama od strane Klijenta.

3. Isporučitelj može povećati naknade za usluge, ako o takvoj promjeni obavijesti Klijenta najmanje trideset (30) dana prije stupanja nove naknade na snagu. Klijent ima pravo raskinuti ovaj Ugovor zbog nastale promjene u naknadi. Ako u navedenom slučaju Klijent ne obavijesti Isporučitelja o raskidu Ugovora, Isporučitelj će smatrati da Klijent prihvaća promjenu naknade.

4. U slučaju problema u usluzi ili dostupnosti iste, Klijent nema pravo uskratiti bilo koju isplatu Isporučitelju.

5. Klijent potvrđuje da se iznos naknade za uslugu temelji na suglasnosti Klijenta da plati naknadu za cijelo početno razdoblje trajanja usluge ili, ako je primjenjivo, za obnovljeno razdoblje.

6. Svi troškovi su nepovratni osim ako suprotno nije izričito navedeno ili drugačije propisano primjenjivim zakonom.

7. Ako Klijent smatra da postoji pogreška u izračunu naknade, Klijent ima pravo potraživati cijenu namire za usluge.

Jamstva Isporučitelja i ograničenje odgovornosti
1. Isporučitelj jamči da je usluga u skladu sa svim materijalnim pojmovima iz specifikacije. Ako Klijent obavijesti Isporučitelja u pisanom obliku o bilo kojem nedostatku ili greški u pružanju usluge zbog čega usluga ne zadovoljava sve materijalne pojmove navedene u specifikaciji, i ako takav nedostatak ili greška nisu nastali zbog pogreške Klijenta ili osobe koja je djelovala u njegovo ime, te ako usluga nije korištena izvan odredbi ovog Ugovora sa svrhom ili u kontekstu koji nije predviđen ovim Ugovorom, Isporučitelj će temeljem svog mišljenja učiniti sljedeće: a) zamijeniti uslugu; ili b) popraviti uslugu; ili c) raskinuti ovaj Ugovor te o istome odmah obavijestiti Klijenta i načiniti povrat naknade ukoliko je Klijent istu platio, a sve to na Datum raskida Ugovora (ili umanjenu naknadu s obzirom na korištenje usluge od strane Klijenta do Datuma raskida Ugovora), pod uvjetom da Klijent osigura sve informacije koje mogu biti potrebne Isporučitelju pri otklanjanju nedostatka ili greške. Ukoliko se Isporučitelju otklanjanje nedostatka ili greške čini financijski nerazumnim, Isporučitelj će odmah raskinuti ovaj Ugovor.

2. Isporučitelj ne izjavljuje niti jamči da će usluga biti bez grešaka ili dostupna svo vrijeme, te da će pružanje usluge biti neprekinuto ili bez kašnjenja, a nedostatci ispravljeni. Klijent se obvezuje da neće smatrati Isporučitelja odgovornim za neovlašteni pristup ili izmjenu podataka Klijenta. Isporučitelj se odriče svih jamstava u vezi s pruženim uslugama trećih strana, iako se može činiti da su pružene od strane Isporučitelja.

3. Klijent izjavljuje i jamči Isporučitelju da ima iskustvo i znanje potrebno za korištenje usluga te će Isporučitelju ustupiti na korištenje materijal potreban za pružanje usluga, bez da isti bude posebno zatražen.

4. Isporučitelj nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili štete koje Klijent (ili bilo koja osoba koja u ime njega) mora snositi, bez obzira jesu li isti pretrpljeni izravno ili neizravno, ili su trenutni ili posljedični, te bez obzira temelje li se na ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili su nastali temeljem bilo kojeg drugog predmeta koji može spadati u jednu od sljedećih kategorija: a) posebna šteta iako je Isporučitelj bio svjestan okolnosti u kojima je moglo doći do takve posebne štete; b) gubitak profita; c) gubitak poslovne prilike; d) gubitak ugleda; gubitak podataka.

5. Klijent se obvezuje da se prihvaćanje ovog Ugovora ne temelji na izjavama (pisanim ili usmenim) bilo koje vrste ili od strane bilo koje osobe, osim onih koje su posebno navedene u ovom Ugovoru, tj. Ako je isti temeljen na bilo kojim izjavama, pisanim ili usmenim, a koje nisu izričito navedene u ovom Ugovoru, iste nemaju pravnog učinka, i u bilo kojem od navedenih slučajeva Isporučitelj ne snosi odgovornost, već je odgovoran samo za odredbe izričito navedene u ovom Ugovoru.

6. Bez obzira na bilo što suprotno Ugovoru, najveća ukupna odgovornost Isporučitelja i njegovih zaposlenika, agenata ili suradnika, prema bilo kojoj zakonskoj osnovi (uključujući kršenje ugovora, delikt, objektivnu odgovornost i povreda prava) bit će u vidu plaćanja iznosa koji ne prelazi vrijednost koju je Klijent platio kao naknadu za 3 mjeseca pružanja usluge.

7. Niti jedna strana nije odgovorna drugoj strani za kašnjenje ili neizvršavanje svojih obveza iz ovog Ugovora, a što proizlazi iz bilo kojeg uzroka koji je izvan njezine kontrole (viša sila), uključujući bez ograničenja bilo što od sljedećeg: viša sila, vladini zakoni, kvar električne mreže, kvar Internet usluge, prirodna nepogoda, rat, poplava, eksplozija, pobuna, ustanak, epidemija, štrajkovi ili druge organizirane radničke akcije, terorističke aktivnosti, ili drugi događaji slične magnitude i vrste za koje nisu poduzete mjere opreza. Kako bi se izbjegle dvojbe, niti jedna stavke navedena u članku 3.7 ne opravdava Klijenta za neplaćanje obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora.

8. Svi ostali uvjeti, jamstva ili druge odredbe koje mogu imati učinak na stranke ili koje se mogu podrazumijevati ili biti sastavni dio ovog Ugovora ili bilo kojeg pripadajućeg Ugovora, bilo to prema zakonskoj odredbi, primjenjivom zakonu ili drugačije, isključuju se ovom odredbom, kao što se isključuju, bez ograničenja, i uvjeti, jamstva i druge odredbe vezane uz zadovoljavajuću kvalitetu, prikladnost svrhe ili upotrebu razumne vještine i skrbi.

Raskid Ugovora
1. Bilo koja ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme uz prethodnu pisanu obavijest drugoj strani, ako druga ugovorna strana: a) materijalno ili ustrajno krši bilo koju odredbu ovog Ugovora, te se takvo kršenje ne može ispraviti ili ga navedena strana nije ispravila unutar 30 dana nakon zaprimanja pismenog zahtjeva za ispravljanje istoga; ili b) nije u mogućnosti platiti dugovanja (u smislu Članka 123 Stečajnog zakona, 1986.), ili postane platežno nesposobna, ili se nad ugovornom strankom provodi postupak likvidacije, upravljanja ili razrješenja (osim za potrebe amalgamacije ili rekonstrukcije), ili ako joj je dodijeljen upravni ili drugi povjerenik, upravitelj, likvidator, administrator ili sličan službenik koji je zadužen za svu imovinu ugovorne strane ili značajan dio iste, ili ako ugovorna strana stupa ili predlaže bilo koji sastav sa svojim vjerovnicima u općem smislu, ili ako je predmetom sličnog događaja ili postupka u mjerodavnoj jurisdikciji.

2. Bez obzira na odredbu 4.1, Isporučitelj može u bilo kojem trenutku raskinuti ovaj Ugovor iz bilo kojeg razloga uz pisanu obavijest Klijentu. Klijent može raskinuti ovaj Ugovor uz prethodnu pisanu obavijest Isporučitelju, najmanje 14 dana prije raskida istoga.

3. Klijent se slaže s činjenicom da Isporučitelj može obustaviti usluge Klijentu bez prethodne obavijesti i bez preuzimanja odgovornosti ako: a) Isporučitelj ima razloga vjerovati da se usluge upotrebljavaju za kršenje ovog Ugovora; (b) Isporučitelj ima razloga vjerovati da je obustava usluga potrebna kako bi zaštitio svoju mrežu ili ostale korisnike; c) regulatorna agencija zatraži obustavljanje usluge ili je isto podložno provedbi zakona; ili d) Klijent ne plati potrebnu naknadu. Klijent će platiti Isporučitelju razumnu naknadu za ponovno uspostavljanje usluge, ako je pružanje usluge bilo uskraćeno zbog razloga navedenih u ovom odjeljku.

4. U slučaju raskida iz bilo kojeg razloga: a) Klijent gubi sva prava koja je ostvario ovim Ugovorom; b) Klijent prestaje provoditi aktivnosti koje su ostvarene ovim Ugovorom; c) Klijent odmah po raskidu plaća Isporučitelju sve potrebne iznose prema ovom Ugovoru.

Zaštita podataka
1. Klijent je suglasan da Isporučitelj obrađuje osobne podatke korisnika usluge sukladno s odgovarajućim zakonima o zaštiti podataka u svrhu ispunjenja svojih obveza prema ovom Ugovoru.

2. Klijent ovime jamči da ima suglasnost korisnika da njihove osobne podatke proslijedi Isporučitelju u svrhu korištenja usluge i da su korisnici suglasni da se njihovi osobni podaci u istu svrhu koriste na području izvan EEZ-a.

3. Isporučitelj će poduzeti sve mjere koje su razumno potrebne kako bi osigurao sigurnu upotrebu osobnih podataka.

4. Klijent je suglasan da Isporučitelj, bez prethodne obavijesti, prijavi nadležnim tijelima svako ponašanje Klijenta ili njegovih klijenata ili krajnjih korisnika o mogućem kršenju zakona, te da proslijedi sve informacije kojima raspolaže o Klijentu ili njegovim klijentima ili krajnjim korisnicima kao odgovor na službeni ili neslužbeni zahtjev regulatorne agencije ili nadležnog zakonodavnog tijela ili kao odgovor na službeni zahtjev tužbe koja zadovoljava odredbe za takav zahtjev.

5. Isporučitelj neće otkriti bilo kakve podatke trećim stranama, ali može obrađivati takve podatke u propisno anonimiziranom i ukupnom obliku u svrhe interne statistike, komercijalne prodaje i promocije.

6. Svaka će stranka, tijekom trajanja Ugovora i nakon toga, držati u tajnosti, i neće upotrebljavati u svoje osobne svrhe (osim ako isto nije u skladu s člankom 5.5.) niti će bez prethodne pisane suglasnosti druge stranke objaviti informacije bilo kojoj trećoj strani ili bilo koje informacije povjerljive prirode (uključujući, bez ograničenja, poslovne tajne i informacije od komercijalne vrijednosti) koje mogu biti poznate toj stranici od druge stranke, a na koju se iste odnose, osim ako takva informacija nije već poznata javnosti ili za koju ta stranka već zna u vrijeme objavljivanja, ili koje nakon toga događaja postanu poznate javnosti, ali ne posredstvom kršenja ovog Ugovora, ili koje su zakonskim putem objavljene od treće strane. Odredbe ovog članka ostaju na snazi tijekom jedne godine nakon raskida ovog Ugovora, bez obzira na razlog raskida.

Naknada štete
1. Klijent je suglasan da će obeštetiti, braniti te da Isporučitelja neće smatrati odgovornim u slučaju bilo kakvog potraživanja, štete, gubitka, obveza, tužbi, radnji, zahtjeva, postupaka (pravnih ili administrativnih), i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne odvjetničke naknade) koji prijete, nameću se ili su podneseni od treće strane protiv bilo koje štićene strane, a koji su povezani s kršenjem bilo kojeg uvjeta ili odredbe ovog Ugovora od strane Klijenta, ili proizlaze iz svake povrede politike Isporučitelja od strane Klijenta, i /ili svake radnje ili propusta od strane Klijenta. U tom slučaju, Isporučitelj će pismeno obavijestiti Klijenta po takvom potraživanju, tužbi ili radnji. Klijent će surađivati u obrani svakog potraživanja koliko je to u potpunosti razumno moguće. Isporučitelj ima pravo, na vlastiti trošak, preuzeti izričitu obranu i kontrolu nad svakom stvari koja je predmetom naknade štete od strane Klijenta.

Usklađenost
1. Klijent neće koristiti usluge na bilo koji način ili u bilo koju svrhu koja bi kršila ili bi za učinak imala kršenje bilo kojih primjenjivih zakona, pravila ili propisa ili prava treće strane, uključujući bez ograničenja, sve zakone i prava u vezi s autorskim pravima, patentima, zaštitnim znacima, poslovnim tajnama, glazbom, slikama ili drugim zakonom zaštićenim ili vlasničkim pravima, lažnim oglašavanjem, nepoštenim tržišnim natjecanjem, klevetama, narušavanjem privatnosti ili prava javnih ličnosti.

Odricanja
1. Niti odlaganje izvršenja niti kašnjenje u provedbi prava od strane bilo koje stranke ne dovodi u pitanje ili ograničava prava navedene stranke, te odlaganje izvršenja takvog prava ili bilo koje ugovorne odredbe neće se smatrati odricanjem prava za navedeno izvršenje ili za bilo koji kasniji slučaj.

Odvojivost
1. U slučaju da se bilo koja od odredbi ovog Ugovora proglasi nezakonitom ili na drugi način neprovedivom, takve odredbe smatrat će se ništavnima te će se smatrati obrisanima iz ovog Ugovora. Sve ostale odredbe ovog Ugovora ostaju na snazi. Bez obzira na navedeno, ako ovaj stavak postane primjenjiv, te kao rezultat toga vrijednost ovog Ugovora postane materijalno oštećena za bilo koju stranku te je navedeno stranka utvrdila prema vlastitom nahođenju, tada ta stranka može raskinuti Ugovor uz pisanu obavijest drugoj stranci.

Opovrgnuće postojanja agencije
1. Ovim se Ugovorom ne osnivaju agencije, partnerstva, zajednička ulaganja ili franšizni odnosi. Niti jedna stranka nema prava ili ovlasti te ne smije preuzeti ili stvoriti obveze bilo kakve prirode u ime druge stranke ili obvezati drugu stranku u bilo kojem pogledu.

Prava treće strane
1. Niti jedna odredba ovog Ugovora nije namijenjena da dodijeli korist ili da ista bude provedena od strane osobe koja nije stranka u ovom Ugovoru.

Obavijesti
1. Sve obavijesti koje zahtjeva ovaj Ugovor ispostavljaju se u pisanom obliku te se dostavljaju drugoj stranci u vidu preporučene pošiljke ili putem e-pošte.

Cjelokupni ugovor
1. Ovaj Ugovor i Internet stranica Fastserver.hr kako je navedeno u specifikaciji, sadrže cjelokupni ugovor između stranaka koji se odnosi na predmet istoga te koji zamjenjuje sve prethodne ugovore, rješenja i dogovore između stranaka u odnosu na predmet ugovora.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost
1. Ovaj Ugovor, predmet istoga ili njegovo sklapanje (uključujući izvan-ugovorne sporove ili potraživanja) podložni su i tumače se u skladu s zakonom Republike Hrvatske i podliježu neisključivoj sudbenoj nadležnosti Republike Hrvatske.

IZABERITE BRZ I SIGURAN HOSTING ZA VAŠ WEBSITE

Budite sigurni u vašu online prisutnost

Istražite ponudu